Tạo khóa học

Eduner giúp tạo bài học (lesson) với tất cả các định dạng file kết hợp với tất cả các loại học liệu điện tử phổ biến trên thế giới.

  • Bài học có thể là một hay nhiều quyển sách.
  • Bài học có thể là file âm thanh, video, pdf, word, excel, powerpoint...
  • Bài học có thể là một folder gồm tất cả các file có liên kết với nhau
  • Bài học có thể là SCORM hoặc IMS (chuẩn định dạng gồm tập hợp nhiều file và ứng dụng có liên kết với nhau thường được nén dưới dạng ZIP)
  • Bài học có thể là một trang Web mà trên đó có thể đưa vào sách, file, video, và nhiều định dạng học liệu khác.
  • Bài học có thể là một đường dẫn sang một trang Web khác hoặc học liệu từ nguồn dẫn xuất khác ngoài Eduner.