Quản lý học viên

Một cơ sở giáo dục có thể có nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh có nhiều lớp, mỗi lớp có nhiều khóa, mỗi khóa có nhiều học viên, mỗi học viên có tiến độ học tập khác nhau. Vậy là sao để quản lý?

Eduner đã phát triển mô hình phân tầng trong quản lý học viên độc đáo với:

User:

Người dùng. Ở cấp độ User, có thể gán quyền cho user như quyền Admin, quyền giảng viên, quyền edit nội dung (nếu giảng viên và bộ phận nhập liệu tách biệt), quyền của học viên.

Cohort:

Là một nhóm User. Trên thực tế, cohort cũng được hiểu là 1 khóa học. Khi bạn tuyển sinh khóa mới, khóa mới này được xem là 1 Cohort. Mỗi Cohort có nhiều user (mỗi khóa học có nhiều học viên và giảng viên).

Group:

Là tập hợp bởi nhiều Cohort. Giả định bạn tổ chức 1 chương trình đào tạo và chương trình này có nhiều khóa học thì mỗi khóa học là 1 Cohort và chương trình đào tạo chính là Group (1 chương trình đào tạo thì có nhiều khóa học).

Grouping:

Là tập hợp bởi nhiều Group với nhau. Trên thực tế triển khai thì Grouping được hiểu là 1 cơ sở đào tạo hoặc 1 khoa nếu cơ sở đào tạo có nhiều khoa.

Vậy trong trường hợp 1 cơ sở đào tạo có nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh có nhiều chương trình đào tạo và chương trình đào tạo 1 năm mở 4 khóa thì cách quản lý trên Eduner đơn giản như sau:

  • Tạo nhiều Grouping, mỗi Grouping là 1 cơ sở đào tạo hoặc 1 chi nhánh hoặc 1 khoa.
  • Trong Grouping có nhiều Group. Mỗi Group là một chương trình đào tạo.
  • Trong Group có nhiều Cohort, mỗi Cohort là một khóa đào tạo.
  • Trong mỗi Cohort sẽ là User (người dùng) bao gồm học viên và giảng viên.

Quản lý thành viên là tiện ích đặc biệt quan trọng trong quản lý thành viên trên hệ thống đào tạo trực tuyến và Eduner đã phát triển hoàn chỉnh tính năng này.