Kết nối Eduner với các hệ thống bên thứ 3

Trên thị trường công nghệ giảng dạy, có rất nhiều nhà cung cấp các hệ thống đào tạo khác nhau và Eduner cho phép kết nối trực tiếp các hệ thống này vào Eduner.

Để kết nối trực tiếp vào Eduner, hệ thống của bên thứ 3 phải đáp ứng chuẩn LTI (Learning Tool Interoperaptivity).

Thông thường khi áp dụng thực tế, giảng viên thường kết hợp với các hệ thống tài liệu trực tuyến như Pearson, Harvard, LIRN... hoặc các hệ thống phòng thí nghiệm ảo và dùng nó như một phần của bài học.