Xây dựng hệ thống quản trị cơ sở đào tạo

Bên cạnh hệ thống đào tạo trực tuyến Eduner, để có thể quản lý toàn diện trường đại học hoặc hoạt động đào tạo, các cơ sở đào tạo có thể bổ sung thêm hệ thống quản lý trường đại học.

Sau nhiều năm phát triển, LectureTek đã xây dựng thành công hệ thống quản lý trường đại học với các tính năng:

  • Quản lý giảng viên
  • Quản lý học viên
  • Quản lý công tác đào tạo
  • Quản lý học tập
  • Quản lý quá trình đăng ký học tập
  • Quản lý hồ sơ học viên
  • Quản lý lịch đào tạo
  • Quản lý kết quả đào tạo
  • Quản lý cơ sở vật chất
  • Quản lý thù lao giảng viên.