Tích hợp các hệ thống khác vào Eduner

Eduner gần như hoạt động hoàn chỉnh cho các mô hình đào tạo trực tuyến. Trên thực tế triển khai, khi bắt đầu sử dụng Eduner, một số cơ sở đào tạo đã và đang sử dụng các hệ thống khác và muốn tích hợp các hệ thống đã có sẵn vào Eduner.

Để đảm bảo quyền lợi khách hàng sử dụng Eduner, LectureTek tiến hành khảo sát và hợp tác với đối tác của khách hàng để cùng tích hợp các hệ thống sẵn có vào Eduner.

Do Eduner được thiết kế đặc thù và tích hợp nhiều công cụ nên không đảm bảo có thể tích hợp, nên LectureTek bảo lưu quyền từ chối tích hợp trong các trường hợp:

  • Hệ thống hiện tại không thể tích hợp
  • Đối tác bên thứ 3 không tạo điều kiện để LectureTek tiến hành tích hợp.
  • Việc tích hợp gây ảnh hưởng đến các tính năng của Eduner.

Với mong muốn đảm bảo quyền lợi khách hàng của Eduner, LectureTek cam kết hỗ trợ khách hàng ở mức tốt nhất có thể.