AntiDownload nội dung đào tạo

Việc chuẩn bị nội dung đào tạo trực tuyến là một quá trình công phu, tốn nhiều nguồn lực và chi phí nhưng lại là đối tượng dễ bị sao chép và xâm phạm tác quyền nhất. Để bảo vệ khách hàng, LectureTek phối hợp với các đối tác cung cấp dịch vụ AntiDownload để tạo các rào cản nhằm tránh bị mất dữ liệu đào tạo trực tuyến.

Dịch vụ AntiDownload nhằm:

  • Tránh Download dữ liệu
  • Tránh Copy nội dung
  • Tránh quy lại màn hình đào tạo để tái sử dụng.