Những dịch vụ bổ sung của LectureTek

Eduner là hệ thống hoàn thiện với các tiện ích và công cụ giúp khách hàng sở hữu và vận hành trường đại học trực tuyến một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khách hàng của Eduner bên cạnh hệ thống đào tạo trực tuyến còn có những nhu cầu liên quan đến công nghệ giảng dạy.

Để hỗ trợ hoàn chỉnh và xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ dành riêng cho công nghệ giảng dạy, bên cạnh Eduner, LectureTek cung cấp bổ sung các dịch vụ: